KARTA DUŻEJ RODZINY

 

   Z dniem 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych /DZ.U. z dnia 5 czerwca 2014r. poz.755/, w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski, Karta Dużej Rodziny.

   Program ma na celu  promowanie pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

  Karta umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne firmy, które przystąpiły do programu i posiadają oznaczenie: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Możliwość korzystania z Programu posiadają członkowie rodzin wielodzietnych (bez względu na dochód) :

  • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135 z póź.zm.)

Rodzice będą otrzymywać Kartę Dużej Rodziny bezterminowo. Dzieci będą mogły korzystać ze swojej Karty:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki,
  • bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

   W celu uzyskania Karty lub wydania jej duplikatu należy złożyć wniosek. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przytocznej, ul. Rokitniańska 4,  w godzinach pracy Urzędu (pn.–pt. 730-1530), pokój nr 1 oraz w zamieszczonym poniżej załączniku.

   Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień będzie zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów, a osoba przyjmująca wniosek jedynie potwierdza, że dokumenty zostały okazane i nie gromadzi kopii.

   W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy.

   Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ograniczył przez umieszczenie dziecka  w pieczy zastępczej.

   Na członka rodziny wielodzietnej, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka został nałożony obowiązek niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy w Przytocznej o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Karty.

   W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień – Karta podlegać będzie zwrotowi. 

   Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

   Wszelkie informacje w sprawie programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przytocznej pod nr tel.  95 749 43 11 / 95 781 41 11lub na str.: www.bip.przytoczna.pl, w zakładce Informacje – Karta Dużej Rodziny.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk