Informacja dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej, mając na uwadze trudną sytuację materialną osób borykających się z ciężkimi chorobami i niepełnosprawności, zaprojektował uchwałę, dzięki której pomocą finansową będzie można objąć większy krąg osób, które do tej pory nie kwalifikowały się do świadczeń z pomocy społecznej, gdyż nie spełniały kryterium dochodowego. Rada Gminy Przytoczna uchwaliła Gminny Program „Pomóc w chorobie”. 
Pomoc ta skierowana jest do osób, które :
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie,
- dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty 1.084 zł,
- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 912 zł,
- w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wydatki na leki zlecone przez lekarza były       wyższe niż 100 zł.
Wniosek należy złożyć w naszym Ośrodku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopię recept lekarskich oraz oryginał imiennej faktury lub rachunku z apteki (nie może być paragon) oraz dokument potwierdzający wysokość dochodów.
Pomoc lekowa przyznawana jest w wysokości 90% poniesionych wydatków na leki, jednak nie więcej niż :
- 150 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub jednej osoby uprawnionej w rodzinie,
- 200 zł w przypadku 2 osób uprawnionych w rodzinie (dwie osoby chore lub niepełnosprawne),
250 zł w przypadku 3 i więcej osób uprawnionych w rodzinie. 
Zachęcam do składania wniosków i korzystania z pomocy. Myślę, że taka forma pomocy spotka się z zainteresowaniem osób, które do tej pory nie mogły korzystać z pomocy społecznej pomimo tego, że z powodu choroby znajdowały się w trudnej sytuacji. 
Wszelkich informacji i pomocy przy składaniu wniosków udzielają pracownicy socjalni.