Realizacją lokalnej polityki społecznej na terenie gminy Przytoczna zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), który funkcjonuje od 1990 r. GOPS realizuje zadania własne i zlecone gminie, mające na celu poprawę poziomu życia osób i rodzin wymagających pomocy we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.


Główne zadania :
 

  •     ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk społecznych,
  •     przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów,
  •     współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, Urzędem Pracy, zakładami pracy, służbą zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego rozeznania środowiska i problemów mieszkańców,
  •     pobudzanie społecznej aktywności,
  •     planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,
  •     poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  •     poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, które mogą przyczynić się do lepszego planowania pomocy,
  •     prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji materialnej i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy,
  •     realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,
  •     przygotowanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości