OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W PRZYTOCZNEJ  O  NABORZE  NA  WOLNE STANOWISKO  :  „ASYSTENT RODZINY”

Miejsce wykonywania pracy : siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej – Przytoczna, ul. Główna 1a

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Zatrudnienie: docelowo na czas nieokreślony.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.):

I. Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub;

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia (określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4. obywatelstwo polskie;

5. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

6. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

9. Prawo jazdy kat. B i własny samochód osobowy do pracy w terenie;

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność podejmowania decyzji;

2. zdolność i otwartość na komunikowanie się;

3. wysoka kultura osobista;

4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

7. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

9. umiejętność pracy w zespole;

10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

11. znajomość przepisów z zakresu ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej;

12. nieposzlakowana opinia.

III. Preferowane cechy osobowości kandydata : empatia, asertywność, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, bezkonfliktowość.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10.udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11.podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

14. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, sądami oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

V. Wymagane dokumenty:

1. aktualne CV,

 2. list motywacyjny,

3. kserokopia dowodu osobistego,

4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

5. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub osiągnięcia zawodowe,

6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii,

8. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,

10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd,

12. oświadczenie o treści: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

VI. Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem „Asystent rodziny” należy składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2015r. do godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej, lub przesłać pocztą na adres 66-340 Przytoczna, ul. Główna 1a (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej).

Dokumenty niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie przeprowadzenia rozmowy, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytocznej, na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 605-415-006

Przytoczna, dn. 16 kwietnia 2015r.